Tagasi

Privaatsuspoliitika

1. Teie privaatsuse kaitsmine on meie jaoks oluline

OÜ Trinity Capital („Teenusepakkuja”) austab Teie privaatsust. Me täidame kohaldatavaid seadusi ning ei avalda oma klientide ja teiste isikute andmeid ilma antud isiku loata või muu seadusel põhineva aluseta. Töötleme vaid neid isikuandmeid, mis on vajalikud Teenuse täielikuks teostamiseks.

Privaatsuspoliitikat kohaldatakse Teenusepakkuja poolt pakutava Teenuse Klientide („Klient”) ja Kliendi poolt sisestatud kolmandate isikute isikuandmete töötlemisel (eelkõige Kliendi lõppklient). Privaatsuspoliitika kirjeldab peamisi Teenusepakkuja poolt kasutatavaid isikuandmete töötlust puudutavaid põhimõtteid ja eesmärke. Klientideks võivad olla Teenusepakkuja füüsilistest isikutest Kliendid või Kliendiks olevate ettevõtjate esindajad.

Teenusepakkuja Teenus võib sisaldada linke kolmandate osapoolte kodulehtedele või teenuste juurde. Nendel kodulehtedel ja teenustel võib olla Teenusepakkujast erinev privaatsuspoliitika. Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ega tegevusega seotud andmetöötluse eest ning soovitab tutvuda eraldi iga kolmanda osapoole privaatsuspoliitikaga.

Privaatsuspoliitika on seotud Teenusepakkuja koduleheküljel avaldatud Teenuse Tingimustega ning kasutab seal selgitatud terminoloogiat.

2. Töödeldavad isikuandmed ja nende allikad

Isikuandmete all mõeldakse mis tahes andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

Teenusepakkuja saab töödeldavad isikuandmed Kliendilt seaduslikul teel seoses teenuste kasutamisega.

Teenusepakkuja võib Kliendi ja Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid kasutada eelkõige Teenuse osutamiseks ning käesolevas Privaatsuspoliitkas sätestatud erijuhtudel.

Teenusepakkuja töötleb eelkõige sellist Kliendi kohta käivat teavet, mida Klient ise teenust kasutades avaldab, sealhulgas (kuid mitte ainult) järgmisi andmeid:

Teenusepakkuja võib koguda ja töödelda ka Kliendi poolt sisestatud kolmandate isikute isikuandmeid (eelkõige Kliendi lõppklient) Lepingu täitmiseks. Klient vastutab selle eest, et tal oleks olemas nõusolek nimetatud kolmandate isikute isikuandmete edastamiseks Teenusepakkujale ja töötlemise lubamiseks Teenusepakkuja poolt.

Teenuse kasutamist kirjeldava infona võib Teenusepakkuja koguda andmeid kasutajaliidese elementide kasutamise ja teenuse kasutamisega seotud tegevuse kohta.

3. Andmete vastutav ja volitatud töötleja

Kliendi andmete vastutav töötleja on Teenusepakkuja. Teenusepakkuja võib anda andmete kasutamiseks õiguse volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on:

Volitatud töötlejad töötlevad andmeid muu hulgas:

Volitatud töötleja võib andmeid töödelda üksnes Teenusepakkuja poolt antud konkreetsete ülesannete täitmiseks.

4. Andmete töötlemise eesmärk

Andmete töötlemine põhineb eelkõige kliendisuhtel või Kliendi poolt Teenusepakkujale antud nõusolekul töödelda Kliendi poolt avaldatud andmeid. Teenuse kasutamisega isikuandmeid avaldades annab Klient Teenusepakkujale loa töödelda kõiki sisestatud andmeid käesolevas Privaatsuspoliitikas kirjeldatud ulatuses ja eesmärkidel.

Andmete töötlemine tähendab Kliendi poolt Teenuse kasutamise käigus arvetehas.ee keskkonnas andmeväljadele sisestatud andmete põhjal XML- ja/või PDF-vormingus arve koostamist (edaspidi „Dokument”).

Teenusepakkuja kasutab seda teavet ka selleks, et pakkuda Kliendile kohandatud sisu - näiteks näidates rohkem asjakohaseid reklaame.

Teenusepakkuja ei salvesta sisestatud andmeid vaid töötleb andmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik Dokumendi koostamiseks.

5. Profileerimine

Teenusepakkuja võib kasutada veebilehe Klientide statistilisi andmeid selleks, et analüüsida nendega seotud trende ja demograafiat, kuid Teenusepakkuja ei koosta Klientide kohta individuaalseid profiile.

6. Andmete edastamine kolmandatele osapooltele

Teenusepakkuja ei müü, rendi, vaheta ega anna üldjuhul muul viisil Teenusepakkuja välistele isikutele üle isikuandmeid, liiklusandmeid ega suhtluse sisu ilma Kliendi nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui selleks ollakse kohustatud kohaldatavate seaduste kohaselt või pädevate asutuste korraldusel või vajaduseta kaitsta Teenusepakkuja õigustatud huve vastavalt kehtivatele seadustele.

Äritegevuse arendamise käigus võib Teenusepakkuja oma äriüksusi müüa või osta. Selliste tehingute korral ja juhul, kui Teenusepakkuja või praktiliselt kogu tema vara läheb kolmanda isiku omandusse, loetakse Teenusepakkuja Klientide isikuandmed reeglina ettevõtte üleantavaks varaks. Teenusepakkuja jätab endale õiguse kaasata Klientide isikuandmed kolmandale isikule üleantava vara hulka.

7. Andmete kvaliteet

Teenusepakkuja tagab oma võimaluste piires töödeldavate isikuandmete kvaliteedi. Teenusepakkuja võib muuta sisestatud andmeid osas, mis on vajalik teenuse toimimiseks, näiteks asendada sisestatud tähemärgid, kirjavahemärgid või muud sümbolid, mis võivad automatiseeritud programmi eksitada. Sellegipoolest vastutab Klient enda poolt avaldatud andmete õigsuse eest.

8. Andmete turvalisus

Teenusepakkuja on rakendanud vajalikke tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid isikuandmete kaitsmiseks kõrvaliste isikute ning tahtmatu või ebaseadusliku kustutamise, muutmise, avalikustamise, edastamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate isikute ligipääsu eest Kliendi enda kontrolli all olevatele seadmetele, internetile ning selle turvalisusele.

9. Isikuandmete säilitamine

Teenusepakkuja ei säilita Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid. Füüsiliste isikutega seotud kirjavahetust säilitatakse üldjuhul kuni üks aasta.

10. Küpsised

Veebisaidi nõuetekohaseks toimimiseks salvestab Teenusepakkuja mõnikord Kliendi seadmesse väikseid andmefaile – nn küpsiseid. Enamik suurtest veebisaitidest teeb seda samuti.

Õiguslik alus küpsiste kasutamiseks on Teenusepakkuja õigustatud huvi tagada veebilehe tehniline funktsionaalsus. Kui küpsiseid kasutatakse Kliendi valikute meeles pidamiseks või statistilistel eesmärkidel, siis on õiguslikuks aluseks Kliendi nõusolek.

Mis on küpsised?

Küpsis on väike tekstifail, mille veebisait salvestab Kliendi arvutisse või mobiilseadmesse, kui Klient külastab teenusepakkuja veebisaiti. See võimaldab veebisaidil jätta meelde Kliendi toimingud ja eelistused (näiteks kasutajanimi, keel, kirjasuurus ning muud eelistused kuvamisel) teatud ajavahemikuks. Nii ei pea Klient neid iga kord uuesti sisestama, kui saidile tagasi tuleb või lehekülgi sirvib.

Kuidas me küpsiseid kasutame?

Teenusepakkuja võib kasutada küpsiseid ja küpsistele sarnaseid vahendeid teenuse pakkumiseks ja teenuse kvaliteedi täiustamiseks ning kasutajakogemuste parandamiseks. Küpsiseid võivad kasutada ka kolmandad osapooled, kelle teenuseid Teenusepakkuja kasutab.

Mitmed Teenusepakkuja leheküljed kasutavad küpsiseid:

Teenusepakkuja võib ka oma sotsiaalmeedia-, reklaami- ja analüüsipartneritele edastada teavet selle kohta, kuidas Klient veebisaiti kasutab. Selliste küpsiste rakendamine ei ole otseselt vajalik veebisaidi toimimiseks, kuid see tagab Kliendile parema sirvimiskogemuse. Klient võib küpsised kas kustutada või blokeerida, kuid sellisel juhul ei pruugi kõik veebisaidi funktsioonid toimida nii, nagu ette nähtud. Küpsised aitavad Teenusepakkujal Teenuseid pakkuda. Teenusepakkuja Teenuseid kasutades nõustub Klient, et Teenusepakkuja kasutab küpsiseid.

Kuidas küpsiseid kontrollida?

Klient võib küpsiseid kontrollida ja/või kustutada vastavalt oma soovile (vt. www.youronlinechoices.com/). Klient võib kustutada kõik juba Kliendi arvutis olevad küpsised ning küpsised mis tahes ajal tagasi lükata, muutes oma veebilehitseja seadeid (kui veebilehitseja seda võimaldab) või lõpetades Teenusepakkuja kodulehekülje kasutamise. Klient peab olema teadlik, et teatud funktsioone saab pakkuda vaid küpsiseid kasutades ja kui Klient otsustab küpsistest loobuda, ei pruugi need funktsioonid Kliendile kättesaadavad olla.

11. Google Analytics

Teenusepakkuja võib kasutada Google Analytics´it, veebianalüüsi teenust, mida pakub Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Google Analytics kasutab küpsiseid, faile, mis salvestatakse Kliendi arvutisse, et analüüsida, kuidas Klient Teenust kasutab.

Küpsistega loodud teave Kliendi poolt Teenuse kasutamise kohta edastatakse tavaliselt Google serverisse USA-s ja salvestatakse seal. Et Teenusepakkuja on aktiveerinud IP-anonümiseerimise, lühendab Google Kliendi IP-aadressi (Euroopa Liidu või teiste Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide puhul).

Teenusepakkuja soovil hakkab Google teavet kasutama, et analüüsida Kliendi tegevust ja koostada raporteid Teenuse koduleheküljel toimuva kohta.

Klient saab küpsiste salvestamise Kliendi arvutisse veebilehitseja sätetega keelata, kuid sel juhul ei saa Klient kodulehekülje kõiki funktsioone täies ulatuses kasutada.

Klient võib igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt. Selleks peab Klient järgmiselt veebisaidilt vastava veebilehitseja lisa alla laadima ja selle installeerima: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Google Analytics säilitab küpsiste, Kliendi identifikaatorite (nt kasutaja-ID) ja reklaamide identifikaatorid (nt DoubleClicki küpsised, Androidi reklaamiidentifikaator, Apple'i reklaamiidentifikaator) 26 kuud.

Teenusepakkuja võib näidata Teenuse koduleheküljel kolmandate osapoolte vahendusel reklaame. Reklaamid võimaldavad Teenusepakkujal pakkuda teenust Kliendile tasuta.

Google kasutab DART küpsiseid, et näidata Kliendile reklaame, mis on Kliendile asjakohased ning, et parandada kampaania tulemuslikkuse aruandlust ja vältida nende reklaamide näitamist, mida Klient on juba näinud.

Kliendid võivad loobuda huvipõhiste reklaamide näitamisest, külastades Google reklaamiseadete lehekülge:

Lisainfot reklaamide kohta leiate aadressilt: www.google.com/policies/technologies/ads/.

13. Google Adsense

Teenusepakkuja võib kasutada Google Adsense’i. Google Adsense võrgustikku kasutavad kolmanda osapoole reklaamijad või reklaamivõrgustikud kasutavad tehnoloogiat, mis saadab reklaamid ja lingid otse Kliendi veebilehitsejasse. Neile edastatakse Kliendi IP-aadress. Kolmandate osapoolte reklaamivõrgustikud kasutavad ka teisi tehnoloogiad (näiteks küpsised, javascriptid), et mõõta reklaamide efektiivsust ja neid personaliseerida.

Teenusepakkujal puudub juurdepääs või kontroll nende küpsiste üle, mida kasutavad kolmanda osapoole reklaamijad.

Klient peaks konsulteerima kolmanda osapoolte reklaamijatega, et saada lisainfot nende privaatsuspoliitika kohta, kuidas teatud juhtudel mitte edastada oma informatsiooni neile.

Kui Klient soovib küpsiseid blokeerida, saab seda teha läbi veebilehitseja seadete. Rohkem infot küpsiste seadistamiseks leiab Klient enda poolt kasutatava veebilehitseja kodulehelt.

14. Facebook

Teenusepakkuja koduleheküljel võivad olla integreeritud Facebooki lisandmoodulid (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) „Meeldib” ja „Jaga”. Facebooki lisandmoodulitest ülevaate saamiseks külasta Facebooki kodulehekülge developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kui Klient külastab Teenuse kodulehekülge luuakse Kliendi veebilehitseja ja Facebooki serveri vahel otsene side, kasutades neid lisandmooduleid, mille kaudu saab Facebook teavet, et Kliendil on oma IP-aadressilt ligipääs Teenusepakkuja koduleheküljele. Kui Klient on Facebooki sisse logitud ja vajutab „Meeldib” või „Jaga” nuppe, saab Klient linkida Teenusepakkuja kodulehekülje sisu oma Facebooki profiilile, mille kaudu saab Facebook kajastada Teenuse kasutamist Kliendi seinal. Teenusepakkuja ei saa mingit teavet ülekantud andmete kohta ega selle kasutamise kohta Facebooki poolt. Enam teavet leiab, kui tutvuda Facebooki privaatsuspoliitikaga: www.facebook.com/about/privacy/.

Kui Klient ei soovi, et Kliendi Facebooki kontol kajastuks Teenusepakkuja lehe külastamine, peab Klient logima Facebookist välja.

Server, mis majutab Teenusepakkuja veebilehte, võib salvestada päringuid, mida Klient serverile teeb (veebiaadress, mida Klient avab, Kasjutaja poolt kasutatav brauser ja seade, IP aadress, juurdepääsu aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel – et tagada veebilehe nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida võimalikke turvaintsidente.

Kontakteerudes Teenusepakkujaga, võib Klient teostada oma õigusi järgnevalt:

Mõnel juhul võib Kliendil olla õigus nõuda Kliendi isikuandmete töötlemise piiramist või vaidlustada isikuandmete töötlemine.

Klient võib oma õigusi teostada kooskõlas nõuetega, mis tulenevad kohalduvatest Euroopa Liidu ja kohalikest õigusaktidest.

Kui isikuandmed on Kliendi nõudmisel kustutatud, säilitab Teenusepakkuja ainult sellised koopiad teabest, mis on vajalikud, et kaitsta Teenusepakkuja või kolmandate isikute õigustatud huve, täita valitsuse korraldusi, lahendada õigusvaidlusi, teostada tõrkeotsingut või jõustada mis tahes kokkulepet, mille olete Teenusepakkujaga sõlminud.

Klient võib keelata küpsised oma brauseri seadetes või külastades veebilehti:

Teenusepakkuja võib käesolevasse Privaatsuspoliitikasse ja sellega seotud informatsiooni muudatusi teha ilma Klienti teavitamata. Võimalike muudatustega kursis olemiseks soovitab Teenusepakkuja Kliendil regulaarselt Privaatsuspoliitikaga tutvuda.

Kui Klient arvab, et tema privaatsusõigusi on rikutud, võib Klient esitada kaebuse selle EL-i liikmesriigi asutusse, kus on Kliendi alaline elukoht. Selliste asutuste kontaktinformatsioon on kättesaadav aadressil http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Lisateabe saamiseks Privaatsuspoliitika kohta võtke Teenusepakkujaga ühendust e-posti aadressil info@arvetehas.ee.

Viimati muudetud: 25.04.2018.

Tagasi